Slide

Навчально-науковий центр післядипломної освіти ДУІТ

Про центр

Навчально-науковий центр післядипломної освіти ДУІТ (ННЦПО ДУІТ)

Мета діяльності центру - реалізація положень державної політики в галузі системи освіти дорослих, професійної та післядипломної освіти щодо задоволення її потреб у науково-методичному забезпеченні змісту підвищення кваліфікації керівників та фахівців транспортної інфраструктури.

Основними завданнями центру є:

 • Надання платних послуг з підвищення кваліфікації спеціалістів та фахівців транспортної інфраструктури;
 • Організація розробки навчальних планів і програм з підвищення кваліфікації керівників та фахівців транспортної інфраструктури, розробка навчально-методичної літератури з підвищення кваліфікації;
 • Дослідження тенденцій розвитку вітчизняної і зарубіжної систем освіти дорослих, у тому числі післядипломної освіти, координація наукових розробок з питань удосконалення змісту, форм і методів навчання;
 • Організація стажування та підвищення кваліфікації викладачів та директорів навчальних закладів транспортної інфраструктури;
 • Взаємодія з Міністерством освіти і науки України, Міністерством Інфраструктури України, з АТ «Українська залізниця» та іншими організаціями з питань освіти дорослих, у тому числі післядипломної освіти;
 • Організація підвищення кваліфікації для юридичних та фізичних осіб з проблематики транспортної інфраструктури;
 • Підготовка, організація й надання послуг з проведення виставок, семінарів, конференцій, консультацій, короткострокових курсів з питань, віднесених до компетенції Центру.

Навчально-науковий центр післядипломної освіти ДУІТ розпочав свою діяльність у 1996 році.

З метою забезпечення потреб залізничної галузі у перепідготовці та підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів в університеті (тоді це був Київський інститут залізничного транспорту) було створено факультет підвищення кваліфікації (ФПК), якій діяв на умовах госрозрахунку на підставі Ліцензії та Положення.

Для здійснення навчального процесу за факультетом була закріплена матеріально-технічна база: дві аудиторії з загальною площею 103 кв.м. на 55 посадочних місць, конференц-зал площею 65 кв.м. на 25 посадочних місць, комп’ютерний клас площею 65 кв.м. на 24 посадочних місця. Аудиторії, конференц-зал і комп’ютерний клас обладнані всіма необхідними засобами навчання.

На факультеті одночасно могли навчатись три групи загальною чисельністю 100 осіб. Навчання проводилось терміном на 2 тижні з відривом від виробництва за професійними програмами і навчальними планами і навчальними планами,які узгоджувались з головними управліннями Укрзалізниці та постійно оновлювались з урахуванням пропозицій, як замовників, так і слухачів.

На факультеті підвищували свою кваліфікацію керівники та спеціалісти різних структурних підрозділів залізничної галузі України, в середньому до 700 осіб кожен рік. У 2002 році факультет було перейменовано в Факультет післядипломної освіти (ФПО). За період з 2002 по 2006 рік на факультеті навчались 4168 осіб, в тому числі керівного складу – 1349 осіб та спеціалістів 2819 осіб.

Час минав. Багато чого змінювалось у державі. Та потреба у спеціалістах залізничної галузі не зменшувалась та залишалась постійно. У 2014 році факультет післядипломної освіти було перейменовано у Центр післядипломної освіти (ЦПО), а у 2018 році в Навчально-науковий центр післядипломної освіти Державного університету інфраструктури та технологій (ННЦПО ДУІТ).

Сьогодні в центрі підвищують свою кваліфікацію не тільки керівники та спеціалісти Укрзалізниці та інших організацій залізничної галузи, а й державні службовці, голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники, посадових осіб місцевого самоврядування. Крім того проводяться тематичні курси, наприклад, курси підвищення кваліфікації держслужбовців «Сучасні концепції публічного управління та адміністрування», курси 3D-моделювання тощо.

Для проведення занять центром залучаються професорсько-викладацький склад ДУІТ та інших закладів вищої освіти, а також керівники та висококваліфіковані спеціалісти міністерств, відомств, органів центральної виконавчої влади та Укрзалізниці.

До складу Центру входять структурні підрозділи:

 • адміністративний;
 • навчально-методичний відділ.

Адміністрація центру:

 • Директор, якій здійснює керівництво центром, призначається наказом ректора Університету. Директор Центру підпорядкований безпосередньо ректору та проректору з міжнародних зв'язків та післядипломної освіти.
 • Заступник директора Центру призначається наказом ректора Університету за погодженням директора Центру, першим проректором і проректором з міжнародних зв'язів та післядипломної освіти.

Навчально-методичний відділ забезпечує виконання ліцензійних вимог щодо галузі знань, за якими ведеться підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів транспортної інфраструктури; організовує розробку професійних програм, їх погодження та затвердження; відповідає за методичну складову забезпечення навчальних занять слухачів; проводить аналіз та моніторинг системи організації освіти дорослих; проводить збір і вивчення науково-технічної інформації з тем напрямів навчання; здійснює аналіз і теоретичне узагальнення даних по підвищенню кваліфікації та дистанційному навчанню слухачів; приймає участь у розробці, вивченні, проведенні та адаптації різноманітних тренінгових програм.

Лабораторія навчально-методичного відділу організовує для слухачів цілеспрямований процес передачі знань, формування умінь і навичок. Забезпечує індивідуальне навчання відповідно до потреб, і способів пізнавальної діяльності, що відбувається, в основному, при опосередкованій взаємодії відокремлених один від одного учасників навчання (слухач-викладач) у спеціалізованому середовищі, створеному за навчальними та інформаційними технологіями. Лабораторія приймає участь у впровадженні новітніх технологій навчання для забезпечення високого рівня якості освітньої діяльності.

Професійні програми підвищення кваліфікації в ННЦПО ДУІТ

2020 рік

Перелік категорій слухачів за курсами підвищення кваліфікації

Перелік професійних програм підвищення кваліфікації для всіх категорій слухачів в ННЦПО ДУІТ у 2020 р.
 1. Категорія №1. Впровадження нових технологій управління пасажирським господарством
 2. Категорія №2. Впровадження нових технологій управління пасажирським господарством
 3. Категорія №3. Впровадження нових технологій управління вагонним господарством
 4. Категорія №4. Удосконалення комерційної роботи у сфері вантажних перевезень на залізничному транспорті
 5. Категорія №5. Удосконалення комерційної роботи у сфері вантажних перевезень на залізничному транспорті
 6. Категорія №6. Посилення безпеки об'єктів інфраструктури залізничного транспорту та удосконалення технологій охорони вантажів
 7. Категорія №7. Впровадження нових технологій ведення відбудовних робіт
 8. Категорія №8. Організація та здійснення управління і контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпеченню екологічної безпеки на залізничному транспорті
 9. Категорія №9. Шляхи удосконалення контролю за станом охорони праці, виробничого травматизму та пожежної безпеки на залізничному транспорті
 10. Категорія №10. Впровадження нових технологій при утриманні та проведенні ремонтних робіт штучних інженерних споруд
 11. Категорія №11. Впровадження нових технологій управління та обслуговування рухомого складу
 12. Категорія №12. Впровадження нових технологій управління та обслуговування рухомого складу
 13. Категорія №13. Впровадження нових технологій управління рухомим складом
 14. Категорія №14. Удосконалення технологій управління та обліку рухомого складу

2019 рік

Перелік професійних програм підвищення кваліфікації для всіх категорій слухачів в ННЦПО ДУІТ у 2019 р.
 1. Впровадження нових технологій управління пасажирським господарством
 2. Впровадження нових технологій управління пасажирським господарством
 3. Впровадження нових технологій управління пасажирським господарством
 4. Впровадження нових технологій управління пасажирським господарством
 5. Впровадження нових технологій управління вагонним господарством
 6. Улаштування, робота та ремонти залізничної колії в сучасних умовах експлуатації
 7. Проблеми та перспективи забезпечення діагностики залізничної колії в сучасних умовах
 8. Проблеми та перспективи забезпечення діагностики залізничної колії в сучасних умовах
 9. Улаштування, робота та поточне утримання залізничної колії в сучасних умовах експлуатації
 10. Впровадження нових технологій управління локомотивним парком
 11. Впровадження нових технологій управління локомотивним парком
 12. Організація пасажирських перевезень на залізничному транспорті
 13. Удосконалення комерційної роботи у сфері вантажних перевезень залізничним транспортом
 14. Удосконалення комерційної роботи у сфері вантажних перевезень залізничним транспортом
 15. Удосконалення комерційної роботи у сфері вантажних перевезень залізничним транспортом
 16. Удосконалення комерційної роботи у сфері вантажних перевезень залізничним транспортом
 17. Посилення безпеки об'єктів інфрастуктури залізниць та удосконалення технологій охорони вантажів
 18. Посилення безпеки об'єктів інфраструктури залізниць та удосконалення профілактичних заходів по попередженню пожеж та їх гасіння
 19. Впровадження нових технологій ведення відбудовних робіт
 20. Організація та здійснення управління і контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища

АГАРКОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ - кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри «Теоретична та прикладна механіка» ДУІТ.

Тематика модулів професійних програм: Основи метода скінченних елементів. Побудова геометричної моделі у методі скінченних елементів. Сучасні пакети прикладних програм, що реалізовують МСЕ. Аналіз результатів чисельних розрахунків. Чисельний експеримент. Порівняння аналітичних і чисельних результатів. Сучасні методи аналізу роботи інженерних конструкцій залізничного транспорту. Інноваційні 3D технології в процесах підготовки технологічної документації.

БЕРДІЙ ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА - кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри «Філософії та історії науки і техніки» ДУІТ.

Тематика модулів професійних програм: Психологія конфлікту. Причини та особистісні виникнення конфліктів. Структура конфліктів, вирішення конфлікту. Динаміка конфліктів. Конфліктність особистості. Психологічні причини конфліктів та особистість. Класифікація та структура конфліктів. Психологія і етика ділового спілкування. Бізнес як соціокультурний феномен. Психологія бізнесу і особистість.

БОЙКО ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ - кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри «Залізнична колія та колійне господарство» ДУІТ.

Тематика модулів професійних програм: Забезпечення поточного утримання залізничної колії. Технічні основи та нормативно-технологічне забезпечення організації ремонтно-колійних робіт. Системний аналіз та підхід до діагностики та прогнозної оцінки роботи елементів конструкції залізничної колії.

БРАЙКОВСЬКА НАДІЯ СЕРГІЇВНА - кандидат технічних наук, професор, в.о. ректора ДУІТ, професор кафедри «Вагони та вагонне господарство» Київського інституту залізничного транспорту ДУІТ, Почесний працівник транспорту України, «Відмінник» освіти України, Почесний залізничник.

Тематика модулів професійних програм: Сучасні методи організації виробництва на залізничному транспорті. Організація роботи філії «Центр транспортної логістики» ПАТ «Укрзалізниця» з надання транспортних послуг клієнтам залізниць.

ГАБА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ - кандидат технічних наук, професор, професор кафедри «Управління комерційною діяльністю залізниць» ДУІТ.

Тематика модулів професійних програм: Порядок застосування засобів ваговимірювальної техніки на залізничному транспорті.

ГАМАЛІЯ ВІРА МИКОЛАЇВНА - доктор історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри «Філософії та історії науки і техніки» ДУІТ.

Тематика модулів професійних програм: Причини виникнення, динаміка, багатогранність конфліктних ситуацій. Оплачувана і неоплачувана праця. Шляхи виходу з конфлікту. Розв’язання спірних питань шляхом обрання компромісного рішення. Моделювання конфліктних ситуацій в соціальній групі та пошук самостійного їх вирішення.

ГОРОБЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ - доктор технічних наук, професор, професор кафедри «Електротехніки та рухомого складу залізниць» ДУІТ, декан факультету ІРСЗ ДУІТ.

Тематика модулів професійних програм: Інтелектуальні технології на залізничному транспорті. Сучасні технології автоматизації виробничих процесів на залізничному транспорті.

ДАНІЛЕНКО ЕДУАРД ІВАНОВИЧ - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Залізнична колія та колійне господарство» ДУІТ, Лауреат державної премії України, «Заслужений діяч науки і техніки України», «Почесний залізничник».

Тематика модулів професійних програм: Особливості улаштування і роботи залізничної колії в різних умовах експлуатації. Проблемні питання улаштування залізничної колії.

ЕЙТУТІС ГЕОРГІЙ ДМИТРОВИЧ - доктор економічних наук, професор, професор кафедри «Економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування» ДУІТ, «Заслужений працівник транспорту України», тричі «Почесний залізничник».

Тематика модулів професійних програм: Основні напрямки реформування Укрзалізниці. Сучасні проблеми тенденції розвитку залізничного транспорту. Проблеми реформування залізничної галузі України.

ІЩЕНКО ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ - кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри «Вагони та вагонне господарство» ДУІТ.

Тематика модулів професійних програм: Установка кондиціювання повітря та холодильне обладнання пасажирських вагонів.

КЕЛЬРІХ МУСІЙ БОРИСОВИЧ - доктор технічних наук, професор, професор кафедри «Вагони та вагонне господарство» ДУІТ.

Тематика модулів професійних програм: Основи методів випробування вагонів та провадження термінів їх експлуатації.

КИРИЧЕНКО ГАННА ІВАНІВНА - кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри «Транспортних технологій та управління процесами перевезень» ДУІТ, «Почесний залізничник».

Тематика модулів професійних програм: Складові автоматизації системи перевізного процесу. Правила оформлення та застосування електронних перевізних документів. Робота структурного підрозділу залізниці в умовах автоматизації вантажної роботи АРМ – прийомоздавальника, АРМ товарного касира, «СА-Клієнт». Перевезення вантажів навалом і насипом, а також на відкритому рухомому складі. Промивання та дизинфекція вагонів. Облік взаємодії залізниці та під’їзної колії в АСКВП УЗ-Є.

КОСАРЧУК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Теоретична та прикладна механіка» ДУІТ.

Тематика модулів професійних програм: Конструкційні матеріали залізничного транспорту. Характеристики фізико-механічних властивостей матеріалів. Моделі структури і механічних властивостей матеріалів. Розрахунки на міцність, жорсткість і довговічність елементів конструкцій. Прогнозування довговічності залізничних рейок за критерієм виникнення тріщин. Конструкційна міцність матеріалів і методів її підвищення. Сучасні методи аналізу роботи інженерних конструкцій залізничного транспорту.

МИРОНЕНКО ВІКТОР КІМОВИЧ - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Управління комерційною діяльністю залізниць» ДУІТ, Почесний працівник транспорту України.

Тематика модулів професійних програм: Тарифи на перевезення транзитних вантажів залізничним транспортом. Порядок розрахунків за ці перевезення.

МОЛЧАНОВ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри «Залізнична колія та колійне господарство» ДУІТ.

Тематика модулів професійних програм: Особливості улаштування і роботи безстикової колії. Проблеми питання улаштування залізничної колії.

ПІЧКУР ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА - кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності» ДУІТ.

Тематика модулів професійних програм: Охорона праці та безпека життєдіяльності. Проблеми екології та охорони навколишнього природного середовища на залізничному транспорті.

САПРОНОВА СВІТЛАНА ЮРІЇВНА - доктор технічних наук, професор, професор кафедри «Вагони та вагонне господарство» ДУІТ.

Тематика модулів професійних програм: Особливості взаємодії рухомого складу та колії. Моніторинг зносу поверхонь кочення коліс рухомого складу залізниць. Ресурсозберігаючі технології на залізничному транспорті.

СОРОЧИНСЬКА ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА - кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності» ДУІТ.

Тематика модулів професійних програм: Вимоги закону України «Про охорону праці» щодо навчання, інструктажів, перевірки знань працівників ПАТ УЗ з питань охорони праці. Атестація робочих місць за умовами праці. Основні вимоги Законодавства України з охорони праці. Безпека праці в локомотивному на вагонному господарстві. Основні положення Закону України «Про охорону праці». Безпека праці в локомотивному та вагонному господарстві.

ТВЕРДОМЕД ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ - кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри «Залізнична колія та колійне господарство» ДУІТ, директор Київського інституту залізничного транспорту ДУІТ.

Тематика модулів професійних програм: Новітні та перспективні конструкції і технології в колійному господарстві.

ТКАЧЕНКО ВІКТОР ПЕТРОВИЧ - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою «Електротехніки та рухомого складу залізниць» ДУІТ.

Тематика модулів професійних програм: Високошвидкісний наземний транспорт. Швидкісний та високошвидкісний рух поїздів. Класифікація вагонів. Аналіз стану вагонів різних видів власності на залізницях України. Питання провадження строків служби вагонів. Рухомий склад країн Європи. Швидкісний рухомий склад. Перспектива розвитку високошвидкісного рухомого складу на залізницях України. Пошук перспективних рішень для високошвидкісного наземного транспорту. Перспективи розвитку високошвидкісного наземного транспорту у світі і в Україні Світова мережа високошвидкісних залізничних магістралей. Рухомий склад швидкісного руху залізниць світу.

ФОМІН ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ - доктор технічних наук, професор, професор кафедри «Вагони та вагонне господарство» ДУІТ.

Тематика модулів професійних програм: Сучасні проблеми безпечної експлуатації рухомого складу. Сучасні проблеми створення та функціонування вагонів. Методи їх вирішення. Аналіз проблем та перспективних напрямків створення несучих систем у вагонобудуванні. Розгляд особливостей сучасних конструкцій вагонів.

ХАРЧУК ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри «Менеджмент» ДУІТ.

Тематика модулів професійних програм: Основи менеджменту на залізничному транспорті.

ЮРЧЕНКО ОКСАНА ГРИГОРІВНА - кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри «Управління комерційною діяльністю залізниць» ДУІТ.

Тематика модулів професійних програм: Переміщення вантажів через кордон, порядок взаємодії митних та інших органів із залізницями України. Угода про міжнародне залізничне сполучення (СМГС). Порядок перевезення вантажів у міжнародному прямому залізнично-поромному сполученні. Порядок оформлення, розслідування та обліку небезпечних перевезень вантажів. Акти, претензії, позови. Порядок застосування засобів ваговимірювальної техніки на залізничному транспорті. Правила перевезень швидкопсувних вантажів. Правила перевезень тварин, птахів та інших вантажів, які підлягають державному ветеренарно-санітарному контролю.

ЯРМОЛІЦЬКА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри «Облік і оподаткування» Інституту управління, технологій та права ДУІТ.

Тематика модулів професійних програм: Закон України «Про відпустки». Порядок надання відпусток. Порядок і розміщення відшкодування заподіяним працівникові ушкодженням, пов’язаних зі здоров’ям, при виконанні трудових обов’язків. Визначення розміру та порядок покриття шкоди, заподіяної працівником підприємству.

ГНАТЮК ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ - завідувач відділу організаційної і кадрової роботи Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України.

Тематика модулів професійних програм: Правове регулювання трудової діяльності.

ГРИНІВЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - заступник начальника центру Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м.Києві.

Тематика модулів професійних програм: Випробування пожежно-технічного обладнання. Безпека праці в пожежній охороні. Технічні засоби гасіння пожеж. Призначення, класифікація і загальний принцип дії захисних дихальних апаратів. Сила та засоби пожежної охорони. Бойові дії пожежних підрозділів. Гасіння пожеж на залізничному транспорті. Гасіння пожеж на складах різного призначення.

КАЦМАН МИХАЙЛО ДАВИДОВИЧ - кандидат технічних наук, начальник відділу Головного управління воєнізованої охорони АТ «Укрзалізниця».

Тематика модулів професійних програм: Організація навчально-бойової та спеціальної підготовки у стрілецьких підрозділах. Організація несення вартової служби у стрілецьких підрозділах з охорони вантажів на шляху перевезення. Організація перевезення небезпечних вантажів. Протидія проявам незаконного втручання сторонніх осіб у діяльність залізничного транспорту.

МАЛІЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ - заступник начальника філії «Єдиний розрахунковий центр залізничних перевезень» АТ «Укрзалізниця».

Тематика модулів професійних програм: Закон України «Про колективні договори та угоди», особливості його застосування на залізничному транспорті. Генеральна і галузева угода та пільги по соціальному захисту працівників ПАТ «Укрзалізниця».

МИРОНЮК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ - головний спеціаліст відділу організації навчання та інформаційно-консультативного обслуговування ТОВ «5 ПІЕЛЬ».

Тематика модулів професійних програм: Основні вимоги щодо розміщення і кріплення вантажів у вагонах та контейнерах. Планування перевезення вантажів з використанням програми «Месплан». Тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України. Порядок розрахунків за ці перевезення. Тарифи на перевезення транзитних вантажів залізничним транспортом. Порядок розрахунків за ці перевезення . Правила користування вагонами і контейнерами. Правила обслуговування залізничних поїздів колій.

ТРИГУБ ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА - заступник начальника відділу Департаменту Комерційної роботи АТ «Укрзалізниця».

Тематика модулів професійних програм: Правила перевезення наливних вантажів. Перевезення небезпечних вантажів (Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів. Правила перевезень небезпечних вантажів та страхування відповідальності суб’єктів перевезення. Основні правила щодо перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом. Законодавство України про страхування відповідності залізниць і вантажовласників при перевезенні небезпечних вантажів.

ШАРА СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - начальник відділу обліку персоналу та кадрової політики АТ «Укрзалізниця».

Тематика модулів професійних програм: Культура службових стосунків. Взаємовідносини у колективі. Конфліктні ситуації та методи управління в умовах конфлікту.

ШЕВЧЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - начальник відділу Головного управління воєнізованої охорони АТ «Укрзалізниця».

Тематика модулів професійних програм: Вимоги пожежної безпеки на залізничному транспорті, організація пожежного нагляду. Пожежна безпека рухомого складу залізничного транспорту. Пожежна безпека складів різного призначення, зливо-паливних естакад та автозаправних станцій. Пожежна безпека електроустановок. Досвід організації роботи пожежного поїзда станції Дарниця.

ЯСІНСЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - начальник відділу Департаменту безпеки руху АТ «Укрзалізниця».

Тематика модулів професійних програм: Утримання, обслуговування, матеріальна частина відновних поїздів і аварійно-польових команд. Взаємодія відновних поїздів при ліквідації наслідків сходжень рухомого складу. Методика технічного обслуговування вантажопідіймальних кранів, дизель-електростанцій, тягачів та бульдозерів відновних поїздів. Аналіз роботи відновних поїздів ПАТ «Укрзалізниця». Основні вимоги до правил щодо проведення безпечної експлуатації блоків, лебідок, поліспастів, канатів, вантажозахватних пристроїв. Порядок вивчення нормативних актів щодо безпеки руху поїздів та порядок перевірки набутих знань працівників, які зайняті проведенням відбудовних робіт. Вимоги інструкції з організації відбудовних робіт при ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях України. Вимоги відомчих нормативних актів з безпеки дорожнього руху та їх виконання на залізницях України. Організація робіт служб та комісій з безпеки дорожнього руху. Порядок вивчення нормативних актів щодо безпеки руху поїздів та порядок перевірки набутих знань працівників, які зайняті проведенням відбудовних робіт. Досвід організації роботи відновного поїзда станції Дарниця. Положення про відновний поїзд, коментарі, виконання положень, удосконалення. Положення про функціональну підсистему «Сили і засоби реагування на надзвичайні ситуації на залізничному транспорті». Положення про управління системою безпеки руху поїздів. Основні положення правил безпеки та порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій.

Конференц-зал

Новини, події, оголошення

15.09.2021

Продовжуємо проект «Норвегія – Україна» – професійна перепідготовка військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей в Україні

Сьогодні, 15 вересня 2021 року, вже вдруге у цьому році було укладено Договір між Міжнародним благодійним фондом «Міжнародний фонд соціальної адаптації» (МФСА) та Державним університетом інфраструктури […]
01.06.2021

Випуск слухачів курсів в рамках проєкту «Норвегія – Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему» (NUPASS)

1 червня 2021 року відбулося  урочисте вручення захисникам України, ветеранам АТО/ООС –  слухачам програми  професійної адаптації “Норвегія-Україна” свідоцтв-сертифікатів про навчання, яке тривало три місяці на базі […]
27.02.2021

Сучасні концепції публічного управління та адміністрування

Підвищення кваліфікації проводиться за загальним короткостроковим курсом «Сучасні концепції публічного управління та адміністрування» державних службовців категорії «Б» та «В» центральних органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого […]